Hizmet Sözleşmesi

Son güncelleme: 03 Eylül, 2023

1. TARAF BİLGİLERİ
 • ŞİRKET : Deniz Karakaş Şahıs Şirketi
 • TEBLİGAT ADRESİ : Muradiye Mah. Utku Sokak No:6 Yunusmere / Manisa
 • VERGİ DAİRESİ : Mesir Vergi Dairesi
 • VERGİ NUMARASI : 19979873362
 • (Bundan sonra ‘’Exnoremo’’ olarak anılacaktır.)
 • Hizmeti dijital ortamda onaylayan kişi bundan sonra ‘’İş Sahibi’’ olarak anılacaktır. Bilgileri Exnoremo tarafınca gizli tutulmaktadır.

  2. TANIMLAR

  a) ‘’Exnoremo’’: İş Sahibinin arzu ettiği şekilde işbu sözleşmenin ayrılmaz eki mahiyetindeki Teknik Şartnamesinde kararlaştırılan iş ve hizmetleri gerçekleştirecek, İş Sahibinin talebi doğrultusunda ve hak ettiği hizmet bedeli karşılığında Web Sitesinde kararlaştırılan yazılımları hazır ve kullanılabilir hale getirecek, Web Sitesine tanımlanan yazılımlarla birlikte ilgili ara yüz düzeni sağlayacak ve yazılımları Web Sitesi’nde görünür ve Kullanıcılar tarafından istifade edilmeye elverişli kılacak sözleşme tarafını işaret eder.

  b) ‘’Telif ve Lisans Hakları Devri’’: İşbu sözleşmenin yürürlüğe girmesi anından itibaren istisnalar saklı kalmak kaydıyla Exnoremo’nun bu sözleşmeye uygun şekilde meydana getirdiği ve İş Sahibinin Web Sitesi’nde yaptığı düzenleme, montaj, ekleme, optimizasyon, derleme, Exnoremo’nun paylaştığı ve gösterime sunduğu her türlü içerik ve materyal, resimli veya vokal ve/veya yazılı her tür gönderi, logo, ikon, animasyon, efekt, slogan, üç boyutlu nesneler ve taslaklar, krokiler, haritalar, mottoya dair tüm fikri ve düşünsel mülkiyet, tüm telif ve lisans haklarının İş Sahibine, eser sahipliği hakları, manevi hakları ve işbu sözleşmede kararlaştırılan diğer istisnaların dışında, devrini açıklar.

  c) ‘’İş Ortakları’’: Exnoremo’nun işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmesi için veya Exnoremo’nun işbu sözleşmeden doğan edimlerini daha efektif veya daha hızlı şekilde ifa etmesi amacıyla Web Sitesi düzenlenmesinde, domain veya hosting hizmetlerinde ya da internet protokolleri veya WordPress sunucuları ile bağlantılı hizmetlere katılım sağlayan, elektronik ortamdan destek veya yönlendirme sağlamak üzere telif haklarının devrine konu tüm görsel, yazılı veya sesli materyal ve içeriğin yapımında ve gerçekleştirilmesinde, paylaşılmasında, gönderime sunulmasına, sıkıştırılmasında, yeniden derlenmesinde, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasında, kesitlenmesinde, türev ve benzer işler oluşturulmasında, erişim sağlanmasında katkıya sahip olan gerçek ve tüzel kişileri kasteder.

  d) ‘’Web Site’’: İstisnalar haricinde fikri mülkiyeti, telif hakları ve mali işletme hakları İş Sahibi’ne ait olan, Exnoremo’nun üzerinde yazılımları oluşturduğu ve hizmetini sunduğu, www.exnoremo.com/ uzantılı ve URL adresli internet sitesini ve pencereleri ile seçeneklerini temsil eder.

  e) ‘’Yazılım’’: İş Sahibi tarafından arzu edilen özelliklere ve komutlara sahip Web Sitesi üzerine Exnoremo tarafından entegre edilecek ve çalışır hale getirilecek uygulama ve programlardır.

  f) ‘’Sözleşme’’: Exnoremo Web Hizmet ve Yazılım Sözleşmesi’ni kasteder.

  g) ‘’Taraf’’: İşbu Sözleşme hükümlerini kabul etmek ve yürürlüğe girmesini sağlamak suretiyle hak ve yükümlülükleri üstlenen sözleşme yanını ifade eder.

  h) ‘’Kullanıcı’’: Web Sitesi’ni en az bir kez görüntüleyen, Web Sitesi’ne kayıt olan, Web Sitesi hizmetlerinden ivaz karşılığında ya da bilabedel istifade eden, Web Sitesi form, şikayet, itiraz veya iletişim gibi dokümanlarını dolduran ve İş Sahibi’ne gönderen, Web Sitesi reklam ve pazarlama unsurlarından yönlendirilen, mal, ürün, hizmet ve sair ögeleri kişisel veya ticari amaçla satın alan veya kiralayan gerçek ve tüzel kişileri işaret eder.

  i) ‘’İş’’: Teknik Şartname’de yer alan yazılımların entegrasyonunun sağlanması ve tarafların anlaştığı hallerde gerekli tasarım ve derlemelerle Web Site’ye optimize edilmesidir.

  j) ‘’Teknik Şartname’’ İş Sahibi’nin arzu ettiği iş, işlem ve eylemlerin neler olduğunun, iş, işlem ve eylemlerin özelliklerinin ve niceliklerinin, işbu iş, işlem ve eylemlerin gerçekleştirilmesi karşılığında ödenecek ivazın belirtildiği proje tablosudur.

  3. SÖZLEŞMENİN AMACI

  3.1. Tarafların işbu sözleşmeden beklentileri ile sözleşmenin amacı, belirtilen çerçeve ve istisnalar dahilinde İş Sahibinin, bu sözleşmede yazan hizmet bedelini ödemesi karşılığında www.exnoremo.com/.tr URL adresli ve formatlı Web Sitesi’nin teknik şartnameye uygun olarak hazırlanması, tasarlanması ve İş Sahibi’ne teslim etmesidir.

  3.2. Exnoremo’nun işbu sözleşmedeki statüsü bağımsız yüklenici statüsüdür. İşbu sözleşmenin kurulmasıyla ya da Exnoremo’nun işbu sözleşmeden kaynaklanan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeye başlamasıyla Exnoremo ile İş Sahibi arasında satıcı-alıcı, kiracı-kiraya veren, simsarlık, pazarlamacılık, komisyonculuk, temsil ilişkisi, vekil-müvekkil, işveren-işçi, alt işveren-üst işveren v.b. gibi hukuki bir statü meydana getirmez.

  4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

  4.1. İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmet tarihine dek(vade) yerine getirilecek olup bu sözleşme onay tarihinde yürürlüğe girer ve kurulmuş sayılır. Sözleşme süresinin sona ermesinden önce sözleşme belirlenen hizmet tutarı ile otomatik uzatılır.

  5. İŞ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  5.1. İş Sahibi için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler veya düzenlemeler (tasarım, desen, derleme ve kod/blok/div – yazılım unsuru değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra Exnoremo’nun belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Basit değişiklik ve revizyon hali, yazılımın kod ve veri parçacıklarının %20’sine karşılık gelen ve %20’sine yayılan arıza ve teknik aksaklıkların giderilmesidir(yazılım ve programların basit hatlar dışına çıkılmadan gerçekleştirilecek destek hizmeti). Bu düzeltmeler için aksi bu sözleşmede kararlaştırılmadıkça ek ücret alınmayacaktır.

  5.2. İş Sahibi, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server /hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

  5.3. İş Sahibi, Web yazılımının düzenlenmesi ve oluşturulması aşamasında gerekli olan ya da arzu ettiği programları, gerektiği hallerde abonelikleri, açık yazılım kaynak kodlarını ve gerektiği hallerde resim ve yazılı dokümanları, fonları, ikonları, grafikleri, temaları, arka planları, 3D grafikleri ve animasyonları kendisi tedarik ve temin edecektir. Tasarımlar için marka ve firma logo ile diğer görsel ve resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede Exnoremo’ya iletmelidir. İş Sahibinin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı İş Sahibi’nin uğradığı zararlardan, kar kayıpları ve yoksunluklarından, fırsat kayıplarından, rekabet kaybından, ziyandan, üçüncü kişilerle olan sözleşmelerin gereği gibi ifa edilmemesinden, yargılama ve tebligat ile noter giderleri ve vergi, harç, resim ve rüsumdan hiçbir şekilde Exnoremo sorumlu tutulamaz.

  5.4. İş Sahibi, web sitesine ait yönetici paneli veya yönetim programı olması durumunda yazılım içeriğini ve bilgilerini siteye eklemekle ve ikmal etmekle mükelleftir.

  5.5. İş Sahibi, Exnoremo tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının tamamen Exnoremo’ya ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını ve yayınlanmayacağını, işletilmeyeceğini; Sözleşme’nin feshi halinde dahi işbu yazılımların fikri mülkiyetinin ve eser sahipliği haklarının münhasıran Exnoremo’ya ait olduğunu, belirtilen yazılımları sözleşmenin feshi halinde işbu sözleşmede düzenlenen istisnalar dışında hiçbir şekilde kullanamayacağını, belirtilen yazılım hizmetinin oluşturulmaya başlanmasıyla sözleşmeden caymanın; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1-b gereği işbu yazılıma ilişkin hizmetler İş Sahibi’nin istekleri ve kişisel ihtiyaçları için meydana getirildiğinden mümkün olmadığını, cayma bildiriminin hiç yapılmamış sayılacağını ve haksız fesih oluşturacağını, bu halde işbu sözleşmede kararlaştırılan sorumlulukların baki kalacağını ve cezai şarta dair yaptırıma uğrayabileceğini kabul ve beyan eder.

  5.6. İş Sahibi, kendisine ait tüm yedeklerin ve verilerin güvenliğinden veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur. İşbu sözleşme gereği kişisel verilerin ihlali, depolanmasının, arşivlenmesinin, naklinin, saklanmasının İş Sahibi’nin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın zarar görmesinde veya bu kanuni zorunluluklara halel getirilmesinde münhasıran ve gayrıkabili rücu İş Sahibi sorumludur. Kişisel verilerin işlenmesi yükümlülüğü nezdinde herhangi bir sebepten dolayı bilgi veya Web Site ile web uygulamalarına entegre yazılım performans kaybı yaşandığında Exnoremo hiçbir şekilde mesul tutulamaz. İş Sahibi bu durumdan doğabilecek müspet veya menfi, doğrudan veya dolaylı, yansıma zararlardan veya sözleşme bedelleri ile giderleri, yargılama giderleri, iradi veya kanuni avukat vekalet ücretleri, arabuluculuk giderleri, tebligat giderlerinden vb., kalemlerden dolayı Exnoremo’dan hak veya tazminat ya da rücu talebinde bulunamaz.

  5.7. İş Sahibi, hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları bildirmekle, periyodik olarak Web Site’yi gözden geçirmekle, içerik veya materyallerdeki hukuka aykırılığı tespit etmekle, işbu hukuka aykırılığı gidermekle, ortadan kaldırmakla, kontrol etmekle, denetlemekle, incelemek, araştırmak ve tespit edip Exnoremo’ya bildirmekle, gereken hallerde uzman desteği sağlamak veya satın almakla yükümlüdür. İşbu hata veya sorunların bildirilmesinin ardından ilgili hizmeti Exnoremo’nun gerçekleştirmekle yükümlü olup olmadığı tespit edilir ve şartları sağladığı halde Exnoremo tarafından işbu sorunun ortadan kaldırılması için ek ücret talep edilebilir. İşbu ekstra ücret tamamen, nakden ve defaten ödenmediği sürece Exnoremo’nun yazılımsal sorunu ortadan kaldırmakta herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. Bu halde meydana gelen zararlardan veya İş Sahibi’nin maruz kalacağı yaptırımlardan Exnoremo hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Exnoremo’nun bu hallerde üçüncü kişilere herhangi bir tazminat ödemesi veya sair gideri ödemesi halinde Exnoremo’nun işbu sözleşmeyi tek taraflı tazminatsız fesih hakkı saklı olup tüm bu kalemler İş Sahibine faizi ve cezai şartıyla birlikte rücu edilir. Bu durumda İş Sahibi, kendisinin tam rücu sorumlusu oldunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aşağıda belirtilen iş ve hizmetler, işin İş Sahibi tarafından kabulü veya kabul edilmiş sayılmasından itibaren 1(bir) yıl süreyle İş Sahibi’ne ücretsiz olarak sağlanacaktır. 1(bir) yılın ardından ilgili hizmetler talep edildiği takdirde4.500(dörtbinbeşyüzTürkLirası) tutarı karşılığında işbu hizmetler, İş Sahibi’nin platformlarına entegre edilen yazılımlar ve yazılım unsurları bazında İş Sahibi’ne sunulur. Exnoremo’nun işbu Sözleşme’de kararlaştırılan ek ücret talep edebileceği haller saklıdır: i) Sunucu(domain) hizmetleri, ii) SSL bakım ve kontrol hizmetleri, iii) DDOS ve sair basit internet protokolü koruma hizmetleri, iv) Yukarıda belirtilenlere ilave olarak 5.1.’de yer alan basit işlemlere dair teknik destek hizmeti, v) İlgili yazılım kodlarının ve modüllerinin %50’sinden az bir kısmına isabet eden sorun ve aksaklıklara, arızalara dair bakım hizmeti. 5.7.a. İşbu yıllık yenileme tutarı gereği gibi Exnoremo’ya ödenmediği hallerde Exnoremo, belirtilen yazılımlara dair 5.1.’deki basit değişiklik hizmeti dahil ve ilave olmak üzere tüm hizmetlerini askıya alabilir ve revizyon, bakım ile güncelleme hizmetlerini sunmaktan gerekçe göstermeksizin tazminatsız kaçınabilir.

  5.8. İş Sahibi sözleşmenin konusu olan Web sitesinin, alan adı dışında başka bir alan adına taşınması ve veya başka bir alan adında kullanılması yayına başlanması durumunda Exnoremo’yu haberdar edeceğini kabul eder ve yeni alan adı (domain) için yeni bir sözleşme yapılacağını kabul eder. İş Sahibi, Web Sitesi’nin herhangi bir nedenden ötürü alan adı üzerinde fikri mülkiyet haklarını kaybettiği, Web Site’nin erişim yasağına maruz kalması , belirli parçalarının veya pencerelerinin geri dönülemez şekilde İş Sahibi’nin kusurundan ileri gelmek şartıyla ortadan kaldırılması, üçüncü şirketlerin markaya tecavüzün ref’i davası ile sair hukuki tedbirleri almış olması ve Web Site erişilebilirliğinin ya da sunucu hizmetlerinin iktisap alınmasının engellenmesi gibi hallerde Exnoremo’dan işbu Sözleşme’de yer alan iş ve işlemleri, yazılım ve sair düzenlemeleri tekrar gerçekleştirmesini, yazılım ve sair kodların geri getirilmesini isteyemez. Bu halde bu işlemleri gerçekleştirmek tümüyle Exnoremo’nun takdirinde olmakla birlikte Exnoremo, ilgili işlemler için ek ücret veya ayrı Hizmet Bedeli talep edebilir.

  5.9. İş Sahibi Exnoremo’nun haberi olmadan sözleşmenin konusu olan Web Sitesinin alan adı dışına taşınması ve/veya başka bir alan adında kullanılması, ticari veya kişisel amaçla yayına başlanması durumunda Exnoremo’nun telif haklarının ihlali sayılır. Bu halde Exnoremo’nun tek taraflı tazminatsız fesih hakkı saklıdır ve Exnoremo, işbu sözleşmede kararlaştırılan ücretin tamamına projenin tamamlanıp tamamlanmadığına dikkat edilmeksizin hak kazanır.

  5.10. İş Sahibi, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu sistemini ve söz konusu sistemin çalışabilmesi için gerekli bilumum yazılım/donanım ihtiyaçlarının, domain adının, hosting sunucu hizmetlerinin, aksi taraflarca kararlaştırılmamışsa, kendisi tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5.11. İş Sahibi, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve metin bazlı her türlü dokümanı kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. İş Sahibi'nin gerekli dokümanları zamanında tevdi etmemesinden kaynaklanan gecikmelerden Exnoremo sorumlu tutulamaz. Bu halde, gecikme süresi teslim süresine(vadeye) bilaistisna eklenir. Exnoremo’ya yetki verilerek Exnoremo tarafından İş Sahibi adına ve hesabına satın alınmış her türlü yazılım, donanım, manyetik aygıt, tema, fon, font, arka plan, logo, animasyon, 3D efekt, ikon, ara yüz ögeleri, derlemeler, desen ve tasarıma karşılık gelen fiyat, Exnoremo’ya aynen ödenir. İş Sahibi, Exnoremo’nun ödediği fiyatı gereği gibi veya zamanında ödemezse işbu unsurların satın alım tarihinden itibaren ilgili bedele %18 temerrüt faizi ve %13,5 kanuni faiz işletilir. İşbu sözleşmedeki cezai şart ve fesih hükümleri saklıdır. Bu halde ilgili tasarımın fiyatının İş Sahibi tarafından gereği gibi veya zamanında Exnoremo’ya ödenmemesi durumunda Exnoremo, sözleşmeyi tek taraflı, tazminatsız, ihtarsız ve ihbarsız feshedebilir.

  5.11.a. İş Sahibi, eser sahipliği haklarına ve fikri mülkiyet haklarına malik olduğu tasarım, desen, logo ve diğer yazılı, görsel ve işitsel formatı Exnoremo’ya göndermesi halinde işbu formatların inhisari lisansı ve kullanım hakkı Exnoremo’ya verilmiş sayılır. Exnoremo, bu formatların mülkiyetini devralmış sayılmaz. Exnoremo, işbu aldığı inhisari lisansı, kendi İş Ortaklarına MÜNHASIRAN i) Web Site’nin kurulumu ve tasarımlarının profesyonelce gerçekleştirilmesi, ii) Web Site yazılım bakım ve güncelleme ile revizyon ve değişiklik hizmetlerinin gereği gibi sağlanması, iii) Uzmanlık gerektiren durumlarda gerekli yardımın ve tedbirlerin tesis edilmesi, amaçları doğrultusunda alt lisans verebilir; aynı amaçlarla sınırlı olmak üzere bu formatları çoğaltabilir, türev işler ortaya çıkarabilir, ticari amaç gütmeksizin yayınlayabilir. 5.11.b. Tasarım ve desenlemeler ile bu sözleşmede kararlaştırılan web site ön ara yüzü, pencere ve sayfaları, landing sayfaları ve iletişim sayfalarının tasarımlanması, kurgulanması, montajlanması, konumlanması, 3D animasyon ve efektler uygulanması, düzenlenmesi, türev işler ortaya çıkartılması gibi işlemlerin sonunda ortaya çıkan eserler, İş Sahibine bu sözleşmenin 2/b bendindeki madde uyarınca devredilir. Buna karşılık, yazılım modülleri, programları, routing hizmetleri ve sair yönlendirme ve programlar ile yazılım unsurları sadece ve münhasıran Exnoremo’ya ait olup Exnoremo, bu yazılım unsurlarının yalnızca inhisari olmayan lisans ve kullanım hakkını İş Sahibi’ne tanımıştır. İş Sahibi, işbu yazılım modüllerini ve unsurlarını ticari amaçlar güderek pazarlayamaz, satışa arz edemez, satamaz, kiralayamaz, çoğaltamaz, türev işler ortaya çıkartamaz, ters derleyemez, ters mühendislik işlemlerine tabi tutamaz. İş Sahibi işbu yazılım modüllerini, programlarını, açık kaynak kodlarını ve front-end kodları ile diğer unsurlarını, safi ve münhasıran kişisel amaçlarla ve İş Sahibi’nin belirtilen Web Sitesi’nde yayınlanmak üzere kullanabilir.

  5.12. İş Sahibi, Exnoremo tarafından üretilen ve ücreti mukabilinde Exnoremo’dan ek bedel ile satın alınan tasarımlarda kullanılan özel grafik, tasarım, çizim, harita, model, animasyon, logo, amblem ve yazı tipinin manevi ve moral haklarının, eser sahipliği haklarının sadece ve münhasıran Exnoremo’ya ait olduğunu, ancak bunların tüm mali haklarının İş Sahibi’nin mülkiyetine geçtiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5.13. Tüm eser sahipliği ve fikri mülkiyet hakları ile telif hakları Exnoremo’ya ait olan bütün yazılım içerik ve materyalleri haricindeki unsurları işbu Web Site’de hazır hale getirileceği, Web Site’de ve Web Site pencerelerinde görünür kılınacağı kararlaştırıldığı hallerde ise işbu ögenin fikri mülkiyet hakları, mali ve manevi hakları İş Sahibi’ne devredilmiş olmaz. Exnoremo, bu öge üzerinde de İş Sahibi’ne inhisari olmayan lisans vermiş sayılır. İş Sahibi işbu ögeyi, yalnızca bu Web Sitesi’nde kullanabilir ve hiçbir şekilde çoğaltamaz, kopyalayamaz, Web Sitesi harici platformlarda Exnoremo’nun menfaatlerine aykırı şekilde yayınlayamaz, sahneleyemez, gösteremez, erişime açık tutamaz; kiraya veremez, satamaz, alt lisansını veremez, parçalayamaz, ayrıştıramaz, kodlarını ve verilerini bozamaz, değiştiremez, ters derleyemez, yeniden derleyemez, ters mühendislik işlemlerine tabi tutamaz ve türev işler ortaya çıkartamaz. Fakat İş Sahibi, Exnoremo’nun yazılı muvafakatini almak kaydıyla i) ögeyi reklamlayabilir ve Exnoremo adına dijital pazarlayabilir, ii) ögeyi Exnoremo adına ve hesabına satışa arz edebilir, iii) ögeyi istem halinde yasal mercilere gösterebilir, format olarak gönderebilir ve bu mercilere paylaşabilir. İşbu madde hükümleri kıyas yoluyla 5.11.b’de düzenlenen hükümlere uygulanabilir.

  5.15. İş Sahibi, Exnoremo’nun tamamladığı ve onay için göndermiş olduğu her çalışmayı en geç 72 saat içinde uygun olup olmadığını denetleyerek Exnoremo’ya onay verecektir. Bu süre içinde olumlu / olumsuz bir cevap verilmediği takdirde. İş Sahibi çalışmayı onaylamış sayılır. Sürenin aşıldığı ve/veya geç onay verildiği veya hiç onay verilmediği hallerde de çalışma onaylanmış sayılır ve Exnoremo’nun şartnamede kararlaştırılan sayıda, çalışmanın içerik ve materyallerini revize etme, materyallerde gerekli değişiklikleri yapma, materyalleri düzenleme, yeniden derleme yükümlülüğü ortadan kalkar. Bu hallerde işbu işlemlerin gerçekleştirilmesi 12.4 gereğince ek ücrete tabi olur.

  5.16. İş Sahibi’nin işbu sözleşmede kararlaştırılan ücret veya ek ücret ödeme borcu ile tazminat borcu, cezai şart ödeme borcu, faiz borcu ve sair teminat borçları ile asıl borç ferileri gibi Exnoremo’nun alacaklarını zamanında ödemediği yahut hiç ödemediği hallerde Exnoremo’nun fesih hakları ile tazminat hakları saklı kalmakla birlikte taraflar arasında bir program tablosu hazırlanmışsa bu tabloda yer alan Exnoremo’nun tüm diğer hak ve ücretleri, vadesi gelip gelmediğine bakılmaksızın muaccel hale gelir.

  5.17. İş Sahibi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Web Site nezdinde ve yazılımların Kullanıcılar tarafından kullanılmasında münhasıran Veri Sorumlusu sıfatını haiz olduğunu, kişisel verilerin nakli, depolanması, arşivlenmesi, saklanması, aktarılması, üçüncü kişilerle paylaşılması gibi hallerden doğan verilerin kaybı, anonimleşmesi, imhası, ele geçirilmesi, işgal edilmesi, çalınması, ortadan kaldırılması, değiştirilmesi ve dolandırıcılık ile sahtekarlığa konu edilmesinden kaynaklanan zarar ve ziyandan sorumluluğun yalnızca İş Sahibi’ne ait olacağını, Exnoremo’nun hiçbir şekilde müştereken ya da müteselsilen sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

  5.18. Exnoremo’nun, İş Sahibinin açıkça rıza vermediği haller dışında, internet, medya, basın, mobil uygulamalar veya web sitelerinde bulduğu açık kaynak kod yazılımları ile stock veya ücretsiz, eser sahipliği hakları üçüncü kişilere ait olan desen ve tasarımların, logo,ikon, animasyon, grafik, tema veya arka planlar ile fonlar gibi tüm yazılı, görsel ve işitsel içerik ve materyallerin Web Site’ye eklenmesinden ve Web Site’nin işbu belirtilen unsurlarla tasarlanması akabinde üçüncü kişiler tarafından telif hakkı veya eser sahipliği haklarının ihlal edildiğinden bahisle İş Sahibi’nin ödemekle yükümlü olduğu telif ücreti (royalty), tazminat, cezai şart, paraya çevrilen teminat, faiz gibi hiçbir borçtan sorumlu tutulamayacağını ve Exnoremo’ya rücu edilemeyeceğini, İş Sahibi, kabul, taahhüt ve beyan eder.

  5.19. İş Sahibi, Exnoremo’nun gerçekleştirdiği Web Site yazılım ve unsurlarının çalışması ile komut sistemini engellememek, hizmetin bütünlüğünü ve istikrarını bozmamak, işin Teknik Şartname ve program tablosunda yer alan hizmetlerin verilmesini süresinde veya vadesinde kusurlu veya kusursuz geciktirmemek, Exnoremo’yu gerekli tasarım işlerinin gerçekleştirmesinden alıkoymamak, admin ve panel giriş bilgilerini ve şifreleri bildirimsiz değiştirmemek, ifa için zorunlu domain ve hosting sunucu hizmetini kiralamak veya kendi ad ve hesabına kiralatmak ve domain ile hosting hizmetlerinin ücretlerini zamanında ödemek, proje sürecinde Web Site’ye kusurlu veya kusursuz, resmi dairelerce erişim engeli ve/veya kısıtlaması veya sansür uygulamasına neden olmamak ile mükelleftir. İşbu hallerin vukuunda 3(üç) gün içinde İş Sahibi’ne mühlet tanınır. Bu mühletin sonunda İş Sahibi sözleşmeye aykırılığı ortadan kaldırmaz ya da hukuka veya sözleşmeye aykırı davranışlarına son vermezse Exnoremo, işbu sözleşmeyi tek taraflı, ihtarsız ve ihbarsız tazminatsız feshetme hakkını haizdir. Bu halde tahsil alınan hiçbir ücret İş Sahibi’ne iade edilmez. Yazılımlara ve tasarımlara ilişkin hükümler saklıdır.

  6. EXNOREMO’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  6.1. Exnoremo, İş Sahibi’nin tanıtım, reklam ve bilgi edinme için ihtiyaç duyduğu yazılımları İş Sahibi’nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yaparak, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

  6.2. Exnoremo, edimini yerine getirdikten sonra veya edimini yerine getirdiği sırada ya da süresinde onaylanmayan veya geç onaylanan ve akabinde İş Sahibi tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod, algoritma veya ara yüz unsurları, konumlama değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) ek ücrete tabidir. Exnoremo’nun, bu işleri ek ücrete hak kazanmaksızın ve ödemeyi nakden ve defaten teslim almaksızın meydana getirme yükümlülüğü sözleşmenin hiçbir safhasında bulunmaz. Ödemenin(Bundan böyle ‘’Hizmet Bedeli’’ olarak anılacaktır) nakden ve defaten tahsil alınmadığı hallerde veya kısmi ödemenin gerçekleştirildiği hallerde Exnoremo, işbu sözleşmede düzenlenen tüm edim ve borçlarını yerine getirmekten gerekçe göstermeksizin ve sorumluluk üstlenmeksizin kaçınabilir. Exnoremo ile İş Sahibi arasında sözleşilen aksi anlaşmalar saklıdır.

  6.3. Exnoremo, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veritabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile site içeriğine ve veri tabanına kayıtlı tüm Web Site bilgileri ve özel bilgileri üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

  6.4. Exnoremo, İş Sahibi'nin kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin üçüncü kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

  6.5. Exnoremo, Site yayınını makul hızda ve yayında yapmayı taahhüt etmiştir. Ekstra hızlandırma hizmetleri ek ücrete tabidir.

  6.6. Exnoremo, bu sözleşme çerçevesinde İş Sahibi adına ve hesabına satın alınan alan adının(domain) kural olarak İş Sahibi'ne ait olduğunu kabul eder.

  6.7. İşbu sözleşme her ne sebeple sona ererse ersin Exnoremo, siteye ilişkin tüm şifreleri ve admin bilgilerini, giriş bilgilerini ve taraflar arasında verilmiş gizli bilgileri ve gizli bilgi hükmündeki dokümanları, Gizlilik Sözleşmesi hükümlerine riayet edilerek İş Sahibi'ne teslim etmekle mükelleftir. 5.11.a’da yer alan İş Ortakları’na dair hükümler saklıdır.

  6.8. Exnoremo, işbu sözleşme konusu olan ve İş Sahibi'nin ihtiyaç duyduğu yazılım ile anlaşıldığı hallerde tasarım hizmetini anlaşılan hizmet kalite ve performansında ifa etmekle yükümlüdür.

  6.9. Exnoremo, İş Sahibi tarafından talep edilen ek tasarım ile yazılım (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder. Basit değişiklikler (5.1.) hali saklıdır.

  6.10. Exnoremo, İş Sahibi tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  7. ÖDEME ŞEKLİ VE MUACCELİYET

  7.1. Web sitesinin hazırlanması için ödenecek ücret önceden kararlaştırılmış olup işbu hak ediş bedeli toplam net tutar + %18 KDV’dir. İşbu net Hizmet Bedeli’nin yarısı (Bundan böyle ‘’Avans’’ olarak anılacaktır.)işbu sözleşmenin kurulmasıyla muaccel hale gelmekle derhal peşinen, nakden ve defaten Exnoremo’ya veya Exnoremo’nun vekillerine ya da temsilcileri ile İş Ortakları’na ödenir. Kalan yarısı ise Teknik Şartname’de ön görülen tüm işler tamamlandığı takdirde İş Sahibi’nin işi kabul ettiği ya da Madde 11.5.’e uyarınca işi kabul etmiş sayıldığı halde muaccel hale gelir ve Exnoremo’ya derhal nakden ve defaten ita edilir. İş Sahibi, Hizmet Bedeli’nin taraflarca kararlaştırılacak kısmını Avans olarak yukarıda yazılı tutar miktarında iş başlangıcında peşin olarak, kalan kısmını ise iş bitiminde fatura karşılığı Exnoremo’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bitiminde ödenecek ücret, site hazır halde olarak yazılı veya e-posta yolu ile onaylı olarak teslim edildikten ve gerekli kontroller bitirildikten sonra kesilecek fatura tarihinden en geç bir hafta sonra Exnoremo’ya ödeyeceğini kabul, beyan taahhüt eder. Ödemenin gecikmesi veya gereği gibi ita edilmemesi hallerinde bu sözleşmede yer alan temerrüt hükümleri saklı kalmakla birlikte Exnoremo’nun en yüksek Merkez Bankası ticari avans faizi işletilmesini talep etme hakkı saklıdır.

  7.2. İş Sahibi ile Exnoremo arasında bağlanma parası (cayma akçesi/cayma parası) olarak ya da ek Avans hükmünde olmak üzere belirli bir paranın ve teminat olarak depozitonun (güvence) verilmesi kararlaştırılabilir, Exnoremo’nun talebi üzerine ilgili meblağ Exnoremo’ya verilir; cayma parasının veya Avans verildiği hallerde sözleşme sonlandığında bu para, Exnoremo’nun hak ettiği hizmet bedeline mahsup ve iskonto edilir. Depozito ise hak edilen hizmet bedeline mahsup edilmez, Exnoremo tarafından zararları işbu miktar üzerinden karşılanmasının ardından kalan depozito miktarı aynen geri verilir. Sözleşmeden dönülmesi veya sözleşmenin İş Sahibi tarafından haksız feshi hallerinde cayma parası geri verilmez. Depozito ise Exnoremo’nun hak kazandığı tazminat alacaklarına mahsup edilir; depozitodan geriye kalan miktarlar ise aynen iade edilir. Depozito kararlaştırılmışsa işbu tutar, Exnoremo’nun işbu sözleşmeyi haklı sebeplerle feshetmesi ya da İş Sahibi’nin haksız feshi halinde baki kalır ve Exnoremo’ya irat kaydedilir.

  7.3. Ödemelerin gereği gibi yapılmaması durumunda ve/veya İş Sahibi’nin Exnoremo’ya asıl hizmet bedeli veya ferisi hükmündeki faiz, teminat, cezai şart ya da tazminat borçları dahil olmak üzere fakat bunlarla hasredilmemek kaydıyla herhangi bir borcunun ifa edilmemiş olduğu hallerde, Exnoremo taahhüt ettiği hizmeti işbu borcun ifasına dek ertelemek, durdurmak, gerçekleştirdiği hizmetleri ve sözleşmeyi askıya almak ve/veya sözleşmeyi ileriye yönelik tazminatsız ve ihtarsız feshetmek hakkına sahiptir.

  7.4. İş Sahibi, Exnoremo ile İş Sahibi’nin sözleştiği revize ve değişiklik sayısı dışında ekstra olarak, yapım aşamasında üzerinde çalışılan yazılımı, ara yüz ve web sitesi sayfalarını, sekmelerini, pencerelerini ve yönlendirmelerini bütün şeklinde değiştirme veya revize ile sair düzenleme talebinde bulunduğunda, aksi taraflarca kararlaştırılmamışsa, belirlenebelirlenen tutar kadar ekstra tutar ödeyeceğini kabul eder. Bütün şeklinde değiştirmeden kasıt, mevcut tasarım ve yazılım özellikleri ile kodlarının en az %20’sinden fazlasının değiştirilmesinin gerekli olduğu haldir. Belirli kısımlarını değiştirmeden kasıt, tasarımın veya yazılım kod ile veri parçacıklarının %20'si ile %50’si arasındaki kısmının (basit hatlar dışında da revizyon veya değişiklik yapılması) değişime uğraması veya ayrıştırılmasıdır.

  7.5. İş Sahibi için yapılmış olan tüm yazılımsal ve tasarımsal (veritabanı entegrasyonları, yazılım düzenlemeleri ile kod ikmali, web sitesi desen ve tasarımları, tema ve arka fon ile planları, hareketli animasyonlar veya efektler, web sitesi taslağı, web sitesi onaylanmış taslağı, , logo, yazılı içerikler, diğer matbu evraklar, mockup sunumlar, yönlendirme düzenlemeleri, üçüncü parti linklerin düzenlenmesi dahil) ürünler/çalışmalar sözleşme sonrasında dijital ve elektronik olarak Web Sitesi’ne entegre edildiğinde veya mail ile İş Sahibi’ne iletildiğinde/ sunulduğunda İş Sahibi, hizmeti onaylamaz ve akabinde sözleşmeyi haksız feshederse ve/veya sözleşmeden dönerse, Exnoremo, 7.6’da düzenlenen hallerden ayrı ve bağımsız olarak sözleşmenin başında Avans olarak aldığı parayı da iade etmeyecektir. Her halükarda işin %50’sinin tamamlanmış olması halinde İş Sahibi’nin sözleşmeyi haksız feshettiği hallerde Teknik Şartname’de yer alan hiçbir işlem için, meydana getirilip getirilmediği veya Web Sitesi’ne entegre edilip edilmediği dikkate alınmaksızın, iade yapılmaz.

  7.6. Şüpheye mahal vermemek adına, İş Sahibi, işin %50 ve üstü tamamlandığında haksız sebeple ötürü işten vazgeçmesi, dönmesi, veya sözleşmeyi haksız sebeple feshetmesi veya işbu sözleşmede ön görülen fesih bildirim sürelerine gereği gibi riayet edilmemesi durumunda kararlaştırılmış ücretin tamamını Exnoremo’ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İş Sahibi, işin %50’in altında tamamlandığı veya işin görülmesine başlandığı sırada sözleşmeden dönmesi veya sözleşmeyi feshetmesi durumunda tamamlanan iş oranında veya saat hesabına uygun olarak Exnoremo’ya ödeme yapar. Her halükarda varsa bağlanma parası ve depozito ile Avans hükmünde verilen net bedelin yarısı hiçbir şekilde İş Sahibi’ne iade edilmez. Bu halde Exnoremo’nun müspet ve menfi zararı, doğrudan, dolaylı ve yansıma zararları, kardan yoksunluğu ve kar kayıpları, rekabet kayıpları, yargılama, avukatlık ve arabuluculuk giderleri, vekalet ücreti, noter ve tebligat masrafları ile her türlü vergi, harç, resim ve rüsum gibi mali yükümlülükleri İş Sahibi tarafından bilaistisna ve derhal tazmin edilir. İşin %50'inden kasıt, Web Sitesi’ne entegre olunacak yazılım ve donanım aygıtlarının ana hatlarının tamamlanmış olması anlamına gelir.

  7.7. İş Sahibi, işbu sözleşmeden kaynaklanan Avans, cayma parası, hizmet bedeli miktarını ödeme ve diğer borçlarını vadesinde gereği gibi yerine getirmediğinde veya diğer şekillerde işbu borçlar muaccel olduğu takdirde Exnoremo’nun hak ediş miktarı olan Hizmet Bedeli’nin tümüne(avans dahil) %13,5 kanuni faiz ve %18 temerrüt faizi ihtarsız ve ihbarsız, İş Sahibi’nin temerrüde düşmesinde kusurunun olup olmadığı gözetilmeksizin işletilir. Exnoremo’nun en yüksek ticari avans faizi işletilmesini talep etme hakkı saklıdır. Exnoremo’nun gecikme tazminatı, genel hükümlere ve bu sözleşmedeki hükümlere göre tazminat talep etme hakkı, aşkın zararını talep hakkı, sözleşmeyi ileriye yönelik fesih hakkı saklıdır.

  8. GARANTİ VE DİĞER SORUMLULUKLAR

  8.1. İşbu sözleşmede aşağıda kararlaştırılan imkansızlık veya sözleşme ilişkisinin çekilmez duruma geleceği hallerinin sabit olduğu hallerde Exnoremo tarafından üstlenilen tüm borç ve yükümlülükler ihtarsız ve ihbarsız, tazminatsız, ek mehil tanınmaksızın tümüyle ileriye dönük olarak ortadan kalkar ve sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Exnoremo’nun tazminat ve cezai şart talep etme hakkı saklıdır:

  i) İş Sahibi’nin kusurlu veya kusursuz şekilde Exnoremo’ya ait ve en az %50’si (anahatları tamamlanmış şekilde) Web Site’ye entegre edilmiş yazılımların geri dönülemez şekilde ortadan kaldırılmasına neden olması, Exnoremo’nun kişisel verilerinin korunmasının İş Sahibi’nin veri sorumlu sıfatında kusuruna dikkat edilmeksizin ihmalkar davranması suretiyle zarar görmesi, diğer sözleşme ilişkisi açısından zorunlu program ve hizmetlerin geri dönülemez şekilde işlevselliğini kaybetmesi (WordPress hizmetlerinin tarafların iradesi dışında gelişen nedenlerden ötürü geri dönülmez şekilde kullanılamaması, Dünya genelinde domain ve alan adı hizmetlerinde meydana gelen aksaklık ve hizmetlerin erişilebilirliğinin ortadan kalkması vb.,), sunucu hizmetlerinin devre dışı kalması, domain alan adının kirasının sonlanması ve yenilenmemesi ile domainin kullanılmasının alan adı sağlayıcısı teşebbüs tarafından engellenmesi veya alıkonulması,

  ii) İş Sahibi’nin kusuru gözetilmeksizin Exnoremo’nun telif, lisans ile fikri mülkiyet ve eser sahipliği haklarının ihlali, marka haklarına tecavüz halinin vukuu,

  iii) Exnoremo’nun, İş Sahibi’nin kusurlu davranışı sonucu ve İş Sahibi’ne rücu edilip edilmediğine dikkat edilmeksizin üçüncü kişilere haksız ödeme yapmaya zorlanması ve ödemenin Exnoremo tarafından yapılması,

  iv) İş Sahibi tarafından Exnoremo’ya ve Exnoremo’nun İş Ortakları’na ait gizli bilgilerin bu sözleşme hükümlerine aykırı olarak ifşa edilmesi, yayılması, paylaşılması, gösterilmesi, ticari amaç güdülmeksizin verilmesi veya ticari kaygılarla satılması, kiralanması vb,.

  8.2. İş Sahibi’ne, kapsamlı olarak yönetim paneli kullanımı 1(bir) defaya mahsus olarak ek ücret talep edilmeden anlatılacaktır (sisteme ürünlerin, kategorilerin, logoların, ayarların tanımlanması ve optimizasyonu vs).

  8.3. Exnoremo tarafından Agile çalışma metoduyla titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak olan web sitede meydana gelmesi muhtemel yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında ek ücret talep edilebilir. 5.1.’de yer alan istisna ve 6.9. halleri saklıdır.

  8.4. İşin tamamlanmasından sonra İş Sahibi daha kapsamlı destek ve geliştirme hizmeti talep etmesi durumunda, bu hizmet için Exnoremo’nun belirleyeceği ayrı bir ücret karşılığında İş Sahibi’ne sunulur ve bu ücret Exnoremo’ya peşin ödenir. Bu ücret miktarını alınacak destek hizmetinin kapsamı belirler.

  8.5. Hosting/Server ve domain hizmetleri tedariği aksi kararlaştırılmamışsa hizmet kapsamında olmayıp İş Sahibi kendisi tedarik eder. Ancak destek hizmeti kapsamında Exnoremo’dan uygun Server/Hosting hizmeti bulma talebinde bulunulabilir.

  8.6. Destek hizmeti kapsamında(uygun server/hosting hizmeti bulma) Exnoremo’nun aracı olduğu bir server/hosting hizmeti var ise Web Site trafiğinin artması durumunda server kapasitesinin yetersizliği söz konusu olduğunda kapasite artırım talebi İş Sahibi tarafından yapılır ve İş Sahibi kapasite artırım için gerekli masrafları karşılayacağını ve Exnoremo’ya ek ücret ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  8.7. İş Sahibi, Exnoremo dışında bir firmadan destek yada bakım hizmeti talebinde bulunur yada işi yaptırır ise Exnoremo tek taraflı olarak destek hizmetini durdurma hakkına sahip olup bu hizmet karşılığı ödeme alınmışsa ödemenin geri iadesi yapılmaz.

  8.8. Uzmanlık veya danışma gerektiren durumlarda Exnoremo’nun öneri ve hizmetlerini dikkate alınmadan alınan kararlardan doğacak zararlardan Exnoremo sorumlu değildir. Exnoremo’nun zarar görmesi durumunda tüm zarar ve ziyan ile giderlerin karşılanmasından İş Sahibi bilakaydüşart sorumludur.

  8.9. Exnoremo, Web Sitesi’ni geliştirmek ve bakımını ve idaresini yapmak için kullanacağı tüm yazılım ve donanım, programlama ile yardımcı program unsurlarının yasal hak sahibi olduğunu, işbu sözleşmenin kurulmasının eser sahipliği ve diğer fikri mülkiyet haklarının devri anlamına gelmediğini ve gelmeyeceğini beyan eder. Üçüncü bir kişinin hukuka aykırı bir kullanımın olduğu, fikri hakkını işletme, kopyalama, taklit etme veya satışa arz etmenin meydana geldiğinden bahisle İş Sahibi’ne karşı bir talepte bulunması halinde bu taleplerden İş Sahibi’nin tek başına sorumlu olacağını, Exnoremo’nun hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Exnoremo’nun yalnızca; işbu sözleşmede İş Sahibi tarafından kullanılacağı kararlaştırılan yazılım, donanım, program ve yönlendirme hizmetleri ile tema, fon, logo, ikon, animasyon, grafik, 3D efekt ve ara yüz ögeleri, yazı stilleri, video kayıtları gibi görsel, işitsel ve yazılı metinlerin, Web Sitesi’ni düzenleme ve tasarlama için kullanma borcunun ve yetkisinin olduğunu, Exnoremo’nun işbu içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını araştırma, inceleme, giderme, ortadan kaldırma, değişiklik yapma, bildirme yükümlüsü olmadığını, bu hallerde İş Sahibi’nin sorumluluğunun tam olduğunu İş Sahibi kabul ve taahhüt eder.

  8.10. İş Sahibi Web Sitesi içeriğine Exnoremo’nun katılımı veya işbirliği olmadan dahil ettiği ve kendisi tarafından sağlanan ve Exnoremo’ya ait olduğu anlaşılmayan her türlü yazılım, donanım, aygıt, program, metin, açıklama, logo, ikon, desen, tasarım, katman, pencere düzeni, ara yüz tasarımı, fotoğraf, resim, video, görsel, ses kaydı, 3D animasyon ve efektlerin hak sahibi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

  8.11. Exnoremo, Web Sitesi’ni geliştirirken kullandığı içerik ve materyallerde müstehcen veya suç unsuru teşkil eden, kötücül, kamu güvenliğinde veya milli güvenlikte tehlike yaratan, kamu düzenini bozan, suça teşvik veya suç işlemeye tahrik eden içerik bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

  8.12. Exnoremo, Web Sitesi’ni geliştirirken kullandığı içerik ve materyallerin Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Bilişim Suçları başlıklı 243 ve devamı maddelerinde tanımlanan fiillerin işlenmesini sağlayacak herhangi bir virüs, truva atı, solucan, zaman ve mantık bombaları veya herhangi bir kulanıcının bilişim sistemine ve verilerine zarar verecek veya bilişim sistemini veya verilerini kullanmasını engelleyecek diğer kötü amaçlı kodları içermediğini kabul ve taahhüt eder. Exnoremo’nun Web Site’yi İş Sahibi’ne teslim etmesinin ardından sitenin üçüncü zararlı programlar tarafından saldırıya uğraması, üçüncü kişiler tarafından verilerin çalınması, verilerin kaybolması, verilerin depolanmasının veya arşivlenmesinin ya da aktarılmasının zarar görmesi, işlevsizleşmesi; Web Sitesi unsurlarının parçalanması(hack), yukarıda belirtilen virüs ve kötü niyetli yazılımların Exnoremo’nun iradesi dışında Web Site kodlarında ve algoritmalarında, programlarında yer edinmesi gibi hallerde Exnoremo’nun hiçbir garanti ve/veya sorumluluğu bulunmaz. Bu hallerde Web Site’nın yazılım ve tasarım unsurlarının eski hale getirilmesi veya onarımı için Exnoremo, ek ücret talep edebilir.

  8.13. İş Sahibi’nin işbu sözleşme uyarınca Exnoremo’ya ödemekle yükümlendiği muaccel ücret ödeme, tazminat ödeme, cezai şart veya faiz ödeme borçlarını ifa etmediği sürece işbu sözleşmede kararlaştırılan sözleşme süresi başlamış sayılmaz. Bu halde vade tarihi dolsa dahi Exnoremo temerrüde düşmüş sayılmaz.

  8.14. Exnoremo, işbu düzenlenen Web Site’nin yayınlanmasıyla birlikte İş Sahibi’nin cirosunun artacağını, tanınırlığının ülke çapında yükseleceğini, yeni iş fırsatları elde edeceğini, ek gelir kaynakları sağlayacağını, Site kullanıcılarının umdukları deneyimi yaşayacaklarını, İş Sahibi’nin daha etkili rekabet imkanlarına ulaşacağını, satışlarının ve karının artacağını, marka tanınırlığının artacağını, Web Sitesi’nin hedef ölçüde görüntüleneceğini, Web Sitesi’nin arama optimizasyonu hizmeti bazında hedeflenen sırada görüntüleneceğini, üçüncü rakip şirketlerin rekabet imkanlarını kullanmayacağını GARANTİ VEYA TAAHHÜT ETMEZ.

  9. MÜCBİR SEBEPLER

  9.1. Exnoremo, aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı belirtilen süre ve hizmet kalitesi taahhütlerinde meydana gelen aksamalardan sorumlu değildir: Bu hallerin en az 15(onbeş) gün aralıksız devam ettiği hallerde Exnoremo, işbu sözleşmeyi her zaman tazminatsız ve ihtarsız tek taraflı feshedebilir.

  i) İş Sahibi veya fiili kullanıcı tarafından yapılan yazılım ve tasarım hizmetlerinin bir kısmının veya tamamının ortadan kalkmasına neden olan eski hale getirmeye elverişli olmayan ihmalkar davranış veya kusurlu yanlış kullanımlar,

  ii) İş Sahibi sorumluluğundaki programsal, yazılımsal, donanımsal tüm yapılandırma-dizilimleme tabanlı hatalardan veya kötü niyetli saldırılardan ve yazılım güvenliği ile tasarım hizmetlerini, web site sunucu protokolünü ve hostinge ilişkin veri merkezi datalarını tehlikeye atan trojan atı, wurm, wolf gibi zararlı virüs ve yazılımlardan kaynaklanan sorunlar,

  iii) Web Site’nin ara yüzünü, arka planını, FTP ve e-posta gibi web siteye erişimi etkileyen ağır kesintiler,

  iv) Tasarım hizmetlerinin yapılamayacağı ve/veya tamamen ve geri döndürülemeyecek surette ortadan kalkmasına yol açacak seviyedeki servis kesintileri, eksiklikler, bozulmalar veya gecikmeler:  Exnoremo tarafından sağlanmayan erişim hatları veya İş Sahibi tarafındaki cihazlarda meydana gelen kesintiler,  Veya servis bakım, onarım, değiştirme veya yeniden düzenleme amacıyla veya İş Sahibi’nin isteğinin uygulanması için hizmetten kaldırıldığı herhangi bir süre içinde, bazı programlama ortamlarının güvenilirliği ile ilişkili kesintiler,

  v) Exnoremo tarafından öngörülemeyen beklenmedik haller, zor durumlar veya Exnoremo’nun kontrolü ve iradesi dışında kaynaklanan nedenler,

  vi) Mücbir sebepler (Force Majeure),

   Nakil vasıtalarının, elektrik ve internet ağ ve hatlarının kaybı ve/veya bölgede ya da ülkesel olarak en az hafif hasar görmesi,

   Hizmetin sağlanması için gerekli donanım, ekipman ve materyalin nakliye sırasında kaybı ve/veya hasara uğraması,

   Türk veya ilgili ülke resmi makamlarının, yükümlülüklerin yerine getirilmesini geciktiren veya bunları imkansız kılan kararları, erişim yasakları, erişimin durdurulması, önlenmesi ya da tüm eylem veya işlemleri,  Grev, lokavt, sair hukuki imkansızlık hali,

   Deprem, savaş, abluka hali ile doğal afetler,

   Exnoremo veya İş Ortakları’ndan birisinin ağır bir hastalığa yakalanması ve işbu durumun derhal İş Sahibi’ne belgelenmesi.

  9.A GİZLİLİK

  9.A.1. GİZLİ BİLGİLER VE SÖZLEŞME KAPSAMI

  9a.1. Taraflar( İş Sahibi ve Exnoremo kast edilmektedir.) arasında Exnoremo tarafından sunulan her türlü hizmet, bilgi, veri veya elektronik data ile ilgili olarak bulunulacak ilişkinin şartları ve Taraflar’ın hizmet ile ilgili hak ve yükümlülükleri; işbu Sözleşme’yi takiben Taraflar arasında onaylanacak bu sözleşme veya diğer sözleşmeler ile belirlenecek ve hüküm altına alınacaktır.

  9a.2. İşbu Gizlilik Sözleşmesi’nin onaylanmasından önce ya da sonra Taraflar’dan herhangi birinin, diğer Taraf’a vereceği ya da Taraflar’ın herhangi bir şekilde temin edecekleri diğer Taraf’a ve/veya diğer Taraf’ın ticari veya kişisel ilişki içinde bulunduğu üçüncü gerçek ya da tüzel kişiler ile diğer Taraf’ın ortaklıkları veya diğer Taraf’ın bağlı olduğu ortaklıklara ait Gizli Bilgiler aşağıda tanımlanmıştır:

  9a.3. İşbu Gizlilik Sözleşmesi ve Ekleri, her türlü müşteri bilgileri, Exnoremo bilgileri, iş yapış şekilleri-modelleri, Taraflar’ın ürün bilgileri, finansal bilgiler, tedarikçi bilgileri, depo ve stok bilgileri, Taraflar’ın servis tanımları, altyapı bilgileri, fikirler, keşifler, buluşlar, iş yapma teknikleri (know-how), akış tablosu, manyetik şerit, taslaklar, fotoğraflar, planlar, finansal modeller, iş planları (business plan), teklifler, fiyatlama teknikleri, mali analiz raporları, sözleşme içerikleri, işçi bilgileri, program listeleri, üçüncü parti listeleri/müşteri portföyü, özel fiyat anlaşmaları, özellikler, formüller, modeller, amaçlar, standartlar, ticari sırlar, çizimler, örnekler, cihazlar, bilgisayar programları, örnek tanıtımlar (demolar), teknik bilgiler, fikri ve sınai mülkiyet hakları, Exnoremo ortaklık bilgileri, Taraflar’ın ticari ilişki ya da abonelik ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü gerçek ya da tüzel kişiler ile Taraflar’ın ortaklıkları veya Taraflar’ın bağlı olduğu ortaklıklara ait tüm ve her türlü bilgi ve belgeler ve burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın Taraflar’dan herhangi birine ait yazılı ya da sözlü tüm bilgi ve belgeler, İş ile ilgili olarak Taraflar arasında yapılan her türlü tartışma, görüşme, toplantı vb dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yazılı, sözlü, elektronik tüm bilgi ve belgeleri havidir.

  9.A.2. SORUMLULUK VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  9a.4. Kendisine Gizli Bilgiler verilen ya da sair yolla Gizli Bilgiler’e ulaşan Taraf, bu Gizli Bilgiler’in ve Gizli Bilgiler’e ilişkin fikri mülkiyet hakları dahil tüm hakların tamamen ve kesinlikle diğer Taraf’a ait olduğunu kabul eder.

  9a.5. Taraflar’dan biri, bu Sözleşme kapsamındaki ve özellikle bu Sözleşme’ye göre elde edilen Gizli Bilgiler’in açıklanmasına ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini ifa etmemesi durumunda diğer Taraf nezdinde meydana gelebilecek her türlü müspet ve menfi zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü olacaktır. Ayrıca;

  a) Bu bilgilerin açıklandığının veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde bilgilerin daha fazla açıklanmasını ve kullanımını önlemek için gayret sarf edecektir.

  b) Gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden Taraf, diğer Taraf’a böyle bir durumda mevcut şartları derhal bildirecek ve diğer Taraf’ça talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır. Tarafların her biri;

  a) Gizli Bilgileri büyük bir gizlilik içinde korumayı,

  b) Gizli Bilgiyi, diğer tarafın yazılı onayının alındığı durumlar saklı kalmak üzere, herhangi bir 3. kişiye işbu Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında hangi suretle olursa olsun açıklamamayı,

  c) Gizli Bilgileri doğrudan ya da dolaylı olarak Taraflar arasındaki ticari ilişkinin ve projelerin amaçları dışında kullanmamayı,

  d) Gizli Bilgilerin üçüncü kişilerce, öğrenilmesi, kullanılması ve suiistimalinden korumak için her türlü güvenlik önlemini almayı ve bunları süresiz olarak sürdürmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

  9a.6. Gizli Bilginin ifşa edildiği Taraf bu bilgileri ancak işin gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçi, müdür, temsilci ve danışmanlarına verebilecek olup, işbu Sözleşme ile getirilen yükümlülükler hususunda Gizli Bilgileri verdiği işçi, müdür, temsilci ve danışmanlarını uyarmak ve gizlilik için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Gizli Bilginin ifşa edildiği Taraf, işçilerinin, müdürlerinin, temsilcilerinin ve danışmanlarının işbu Sözleşme ile kendisine getirilen yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

  9a.7. Taraflarca birbirlerine aktarılan/aktarılacak her türlü Gizli Bilgi, aktaran Tarafın mülkiyetindedir ve mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. Taraflarca yürütülen işin, verilen hizmetin ve/veya projenin bir gereği olmadığı sürece, aktaran Tarafın yazılı izni olmadan Gizli Bilgilerin tamamı veya bir kısmı kesinlikle diğer Tarafça çoğaltılmayacaktır. Gizli Bilgilerin her türlü kopyası aktaran Tarafın mülkiyetinde kalacak, Gizli Bilgiler kullanılarak yeni versiyon, program ve işler üretilmeyecek ve bunlar üzerindeki telif, mülkiyet ve her türlü hak saklı tutulacaktır.

  9a.8. Aşağıda sayılan hallerde Gizli Bilgiler, Gizli Bilgiyi veren Tarafın izni olmaksızın ifşa edilebilir ve söz konusu ifşa işbu Sözleşmenin ihlali sayılmaz.

  a) Gizli Bilgiler, yürürlükte olan kanuni düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı veya yetkili makamlarca usulünce verilmiş idari emir gereğince açıklanabilir. Şu kadar ki, bu durumda Gizli Bilginin ifşa edildiği Taraf, diğer Tarafı söz konusu mahkeme kararı veya idari emirden mümkün olan en erken tarihte haberdar edecek ve yasal yükümlülükler ve mevzuat elverdiği ölçüde ifşa eden Tarafın göstereceği Gizli Bilginin ifşa edildiği Tarafın söz konusu açıklama yükümlülüğünü ortadan kaldırma çabalarına mümkün olan en geniş ölçüde destek verecektir. Ayrıca, Gizli Bilgiyi yürürlükte olan kanuni düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince ifşa etmek zorunda kalan taraf, Gizli Bilgiyi mümkün olan en küçük kapsamda ifşa edecektir.

  b) İfşa edilme tarihinde, bilgi ve belgenin maliki tarafından kamuya duyurulmuş olan Gizli Bilgiler, Gizli Bilgi niteliğini yitirir ve üçüncü kişilere açıklanabilir.

  c) Gizli Bilginin ifşa edildiği Tarafça, üçüncü kişilerden edinilen ve söz konusu üçüncü kişinin (i) bu bilgiyi doğrudan ya da dolaylı olarak bu sözleşmenin diğer Taraf’ından edinmediği veya (ii) herhangi bir gizlilik taahhüdünü ihlal etmeden sağladığı bilgiler Gizli Bilgi kapsamında olmayacaktır.

  9a.9. Taraflar, Sözleşme kapsamında birbirlerine ait Gizli Bilgiler’e en az kendilerine ait olan ve aynı derecede gizli olan bilgileri korumak için sarf ettikleri itinayı göstereceklerdir.

  9a.10 Gizli Bilgiler’i alan Taraf, İş’in görülmesi sebebiyle kullanılacak Gizli Bilgiler’i, sadece İş’i görmek için ihtiyacı olan (“on a need-to-know basis”) yetkili personeline “çok gizli”, “gizli”, “kişiye özel” gibi gizlilik düzeyi hakkında uyarıcı notlar ve ibareler koymak suretiyle iletecektir. Gizli Bilgiler’i alan Taraf, personelinin işbu Sözleşme’de belirtilen gizlilik yükümlülüklerine uymasını sağlayacak ve bu yönde, personeli ile bu Sözleşme esasına uygun gizlilik sözleşmeleri onaylayarak bu sözleşmelerin birer kopyasını diğer Taraf’a verecek bu gizlilik yükümlülüğünün ihlal edilmemesi için basiretli bir tacirden beklenen maksimum düzeydeki dikkat ve ihtimamı gösterecektir.

  9a.11. Bu Sözleşme kapsamında edinilecek Gizli Bilgiler’in kontrol altında tutulması amacı ile Exnoremo tarafından tayin edilen ortaklık sorumluları aşağıda verilmiştir:

  EXNOREMO Deniz Karakaş ŞAHIS ŞİRKETİ İsim : Deniz Karakaş Unvan : Kurucu Ortak/İlzam ve Temsil Yetkilisi Telefon : 5421635905

  9a.12. Taraflar’dan herbiri bu Sözleşme kapsamında açıklanacak bilgileri kendi kuruluşlarında kontrol altında tutmaya yetkili olan şahsı diğer Taraf’a önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle değiştirme hak ve yetkisine sahip olacaktır.

  9a.13. Gizli Bilgiler’i alan Taraf, İş’in görülebilmesi için ve sadece kendi iç kullanımı halleri hariç olmak üzere, edindiği Gizli Bilgiler’i, diğer Taraf’ın yazılı onayı olmaksızın, kopyalamayacak, çoğaltamayacak; herhangi bir sebeple hiçbir üçüncü gerçek ya da tüzel kişiye, kamuya ve İş’le ilgili olmayan personeline açıklamayacak ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlarda bulunmayacaktır. Gizli Bilgiler’in kamu tarafından zaten biliniyor olması ve yetkili mercilerin yasalar çerçevesinde Gizli Bilgiler’i talep etmesi halleri Gizli Bilgiler’in açıklanmaması yükümlülüğünün istisnalarıdır.

  9a.14. İşbu sözleşmede kararlaştırılanlar dışında diğer sözleşme ve sözleşme eklerinde yer alan bilgiler, aksi anlaşılmıyorsa ya da Exnoremo tarafından aksi açıkça veya örtülü olarak belirtilmemişse Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilemez.

  9.A.3. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK

  9a.15. Gizli Bilgiler, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı olarak, kısmen ya da tamamen, üçüncü gerçek ya da tüzel kişilere açıklanmış olsa bile, Taraflar’ın açıklanmamış kısma ilişkin gizlilik yükümlülüğü aynı şekilde devam edecektir. İşbu Sözleşme’ye aykırı olan bu durum, Gizli Bilgiler’in geri kalan kısmının da açıklanması için hiçbir şekilde haklı gerekçe oluşturmayacaktır.

  9a.16. Gizli Bilgiler’i alan Taraf, Gizli Bilgiler’i, hiçbir şekilde İş’in görülmesi dışında kullanmayacak, diğer Taraf’ın ticari olsun - olmasın işbirliği içinde olduğu ve/veya piyasada rekabet içinde çalıştığı üçüncü gerçek ya da tüzel kişilerle, söz konusu Gizli Bilgiler’i doğrudan ya da dolaylı olarak kullanmak suretiyle, bir hizmet ilişkisine veya ticari ilişkiye girmeyecek, rekabet etmeyecek, diğer Taraf’ın menfaatlerine zarar vermeyecektir.

  9a.17. Bu Sözleşme’de yer alan hiçbir hüküm taraflar arasında akdedilmiş işbu sözleşmede belirtilen veya belirtilmeyen herhangi bir patente, veya herhangi bir yazılım, bilgisayar programı, donanım, Exnoremo’nun kullandığı özel prototip ve elektronik aygıtlar, manyetik cihazlar ve aplikasyonlar vb. eserler üzerindeki eser sahipliğine veya markaya ya da ticari sırra ilişkin açıkça veya zımnen herhangi bir lisans/kullanım hakkının verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Web Sitesi Hizmet ve Yazılım Sözleşmesi uyarınca Exnoremo’nun meydana getirdiği ürünlerin telif, lisans, ve sair fikri mülkiyet haklarını Exnoremo’ya devretmesi saklıdır. Buna ilişkin Taraflar sözleşmedeki gizlilik hükümleri aksine davrandıkları yahut bu konuda ihtilaf vuku bulduğu takdirde kanundan kaynaklanan haklar ile fikri mülkiyet hakları ihlal edilen taraf her zaman ve sebep göstermeden sözleşmeyi feshedebilir.

  9a.18. Taraflar arasında düzenlenen ve düzenlenecek diğer sözleşmelerde yer alan tüm fesih hükümleri saklıdır.

  9.A.4. VERİLERİN İADESİ

  9a.19. Taraflar’dan herbiri, işbu Sözleşme’nin sona ermesi veya feshedilmesi halinde, diğer Taraf’ça kendisine verilmiş tüm Gizli Bilgileri, dokümanları ve materyalleri, yazılı ya da sözlü herhangi bir talebe gerek kalmaksızın ve kendisi için ilave suret almaksızın Sözleşme’nin sona erdiği veya fesh edildiği tarihten itibaren en geç 5(beş) gün içinde diğer Taraf’a iade edecektir. İade edilemeyen Gizli Bilgiler ise mevzuatın izin verdiği ölçüde derhal imha edilecektir. Taraflar arasında kurulan bu sözleşmenin bir nedenle sona erse veya askıda kalsa dahi tarafların gizli bilgileri gizli tutma yükümlülükleri süresiz olarak devam eder.

  9a.20. Taraflar’dan herbiri, kendisinin ya da personelinin, işbu Sözleşme’de düzenlenmiş olan yükümlülüklere aykırı davranması halinde, diğer Taraf’ın uğradığı ya da uğrayacağı işbu Sözleşme’den doğan her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

  9a.21. İşbu sözleşmenin ayrılmaz nitelikteki eklerinde ön görülen tüm tazminat, fesih, kişisel verilerin işlenmesine dair ve rızanın verilmesi, geri alınması, Tarafların birbirine karşı ileri süreceği talepler, bildirimler, tabi olunacak yaptırımlar vb., hususlar saklıdır.

  10. TEMERRÜT

  10.1. İşbu sözleşmede kararlaştırılan hususlara aykırılık halinde İş Sahibi, ihtar veya ihbar gerekmeksizin temerrüte düşmüş sayılır. Bu halde Exnoremo, İş Sahibi’ne 7(yedi) gün ek mehil tanıyabilir. i) Sözleşmeyi ileri dönük olarak feshedebilir, ii) Sözleşmeden, aldığı ücretleri geri vererek dönebilir, iii) Fesih ve dönme hakkı saklı kalarak gecikme tazminatını isteyebilir. Exnoremo’nun her durumda cezai şart ve tazminat talep etme hakkı saklıdır.

  10.2. İşbu sözleşmede kararlaştırılan hususlara aykırılık halinde Exnoremo’ya sözleşmede yer alan tebligat hükümlerine riayet edilerek ihtarname çekilir ve en az 7(yedi) gün mehil verilir. Bu halde mehilin sonunda da Web Sitesi tasarımları veya yazılım ile hizmetleri sözleşmede kararlaştırılan doğrultuda gereği gibi tamamlanmazsa Exnoremo temerrüde düşmüş sayılır. Bu halde İş Sahibinin sözleşmeden döndüğü veya sözleşmeyi feshettiği hallerde Web Site’nin(domain ve hosting Exnoremo tarafından kiralanmamışsa domain ve hosting hariç) ve Web Site’de yer alan ve İş Sahibi’nin işbu sözleşme ilişkisinin başından bu yana maliki olmadığı içerik ve materyallere dair tüm fikri mülkiyet haklarını, telif haklarını, eser sahipliği haklarını, marka haklarını avdet etmek suretiyle iktisap etmiş sayılır. Üçüncü kişilerin hakları saklıdır. Bu halde İş Sahibi, Exnoremo’dan telif ücreti (royalty) veya vekaletsiz iş görme temelli tazminat talep edemez.

  10.3. Sözleşmeden dönme veya fesih hallerinde Web Site üzerinde İş Sahibi’nin mülkiyetinde olan metin, açıklama, logo, ikon, video, ses kaydı, animasyon ve efekt, 3D unsurlar gibi yazılı, görsel ve işitsel her türlü unsur ve öge, Web Sitesi’nden kaldırılır, İş Sahibi’ne geri verilir ve KVKK uyarınca İş Sahibi’nin veri sorumlusu sıfatı gereği veriler imha edilir veya anonimleştirilir.

  10.4. Sözleşmeden dönme veya fesih hallerinde, Exnoremo tarafından İş Sahibi adına ve hesabına satın alınan domain ve hosting hizmetlerinin ücretleri İş Sahibi tarafından ilgili firmaya veya üçüncü parti şirkete ödenir. Bu halde hizmet bedellerinin ödenmemesinden ötürü Exnoremo’nun hiçbir sorumluluğu bulunmaz, Exnoremo, ödediği tüm hizmet bedellerini faiziyle ve işbu sözleşmede ön görülmüş cezai şart miktarıyla bilakaydüşart İş Sahibi’ne rücu edebilir.

  10.5. Sözleşme’de temerrüte dair hükümlerin özel hükümle düzenlendiği hallerde (Madde 11.5. vb.,)işbu özel maddelerin ihtiva ettiği hükümler esas alınır. Niteliği uygun düştüğü ölçüde Madde 10.1. ve Madde 10.2. işbu özel hükümlere kıyas yoluyla uygulanır.

  11. CEZAİ ŞART VE FESİH

  11.1. İş Sahibi, işbu sözleşmenin tüm hükümlerine riayet etmek zorunda olduğunu ve bu sözleşme maddelerinde mevcut tüm şartlara tam olarak uyacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmenin herhangi bir hükmünü veya herhangi bir taahhüdünü ihlal ve/veya sözleşmeyi haksız şekilde fesih eden İş Sahibi, Exnoremo’ya, borcuna ek ve borcundan bağımsız olarak, nakden ve defaten Exnoremo'nun belirleyeceği cezai şartı ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

  11.2. Bu sözleşmeye göre Exnoremo, İş Sahibi’nin kusuruna bakılmaksızın bu sözleşmede taahhüt ettiği ücret ödeme borçlarının en az bir kalemini hiç veya gereği gibi yerine getirmediği takdirde ifaya ekli olarak hem borcun ve ferilerinin ifasını hem de yukarıda yazılı cezanın ifasını isteyebilir. Bu borç, sözleşmenin gereği gibi ifa edilmediği anda muaccel olur. Aşkın zarar hali saklıdır.

  11.3. İş Sahibi’nin 9. Maddede sayılan (vi) bentindeki Force Majure hallerine mahsus sözleşmeyi mücbir sebebe dayanarak feshedebilir.

  11.4. İş Sahibi, işbu sözleşmede Exnoremo tarafından gerçekleştirilmiş Web Uygulaması yazılım hizmetlerini ve Web Site tasarımlarını, işbu sürede ön görülen süre içinde kötüniyetli, dürüstlük kuralına aykırı surette onaylamaz ve ek revizyon bedelini gereği gibi ödemezse, Exnoremo, tek taraflı ve tazminatsız olarak sözleşmeyi her zaman feshedebilir.

  11.5. Exnoremo, ek revizyon ve değişiklik taleplerini, istihkakını tahsil aldığı an işleme alır(revize etme yükümlülüğü doğar ve işbu revizyonun ya da değişikliğin ifası istenebilir hale gelir) ve İş Sahibi’nin Web Sitesi ile yazılımlar ve tasarımlar tekrar gözden geçirilir. İş Sahibi’nin arzu etmediği özellikler revize paketinde ön görülen revize sayısına paralel olarak değiştirilir veya düzeltilir. Bu halde, İş Sahibi, ek revize hakkı kalmadıysa ya da Sözleşme’nin kurulduğu andan beri revizyon paketi satın alınmadıysa ve/veya ekstra hizmetlere ilişkin ek ücret mukabilinde yazılım hizmeti de sipariş etmiyorsa işi kabul etmek zorundadır. İşin kabul edilmediği hallerde aşağıda yazılı süre dolduğu takdirde İş Sahibi temerrüde düşer. Buna göre her halde İş Sahibi, İşin tesliminden ve İş Sahibi’nin hakimiyet alanına ulaştırılmasından itibaren 5(beş) iş günü içinde Exnoremo’ya olumlu ya da olumsuz, işbu Sözleşme’nin tebligat hükümlerine riayet ederek bildirimde bulunmak ve işi kabul etmek zorundadır. İşin bu süre dahilinde reddedildiği hallerde İş Sahibi’nin revizyon hakkını kullanıp kullanamayacağı veya 5.1. ya da 6.9. hükümlerinin uygulama alanı bulup bulmadığı derhal saptanır. İşbu tespitin ardından revizyon hakkının ve sair hükümlerin uygulama alanı bulmadığı anlaşıldığında İş Sahibi, yukarıda yazılı sürenin sonunda kendiliğinden ek mehil gerekmeksizin temerrüde düşmüş sayılır. Hizmetin, İş Sahibi’nin isteklerine uygun olarak ifa edilmesine karşılık İş Sahibi, işbu Web uygulama yazılım, tasarım ve hizmetlerini teslim almada temerrüde düşerse Exnoremo’nun işbu temerrütten ötürü her türlü hakkı saklıdır.

  12. TEBLİGAT

  12.1. Taraflar, diğer tarafça kendilerine yapılacak her türlü bildirim ve tebligat için aşağıda yazılı adreslerinin geçerli ve güncel adresleri olduğunu ve bu adrese yapılacak bildirim ve tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını, geçerli adreslerinin değişmesi halinde yeni adreslerini 15 gün içinde noter kanalı ile diğer tarafa bildireceklerini, aksi takdirde sözleşmede yazılı yahut usulünce son bildirilen adrese gönderilecek bildirim ve tebligatın usulünce tebliğ edilmiş sayılacağını, keza Tebligat Kanununun elektronik tebligata ilişkin maddesi uyarınca tebligata elverişli bir elektronik posta adresinin (kayıtlı elektronik posta adresi) olması ve bu adresi de diğer tarafa bildirmesi durumunda bildirimlerin bu adrese yapılmasının da geçerli tebligat hükmünde olacağını, diğer hallerde tüm ihtarnamelerin ve tebligatların noter aracılığıyla bildirileceğini, aksi takdirde ilgili ihtar ya da ihbarı tebliğ etmemiş/bildirmemiş sayılacaklarını, tarafların birbirlerinin yasal ikametgahlarını veya fiili son adresleri ile gerçek yerleşim yerlerini araştırma yükümlüsü olmadıklarını sonuçlarıyla kabul ve beyan ederler.

  13. YETKİ SÖZLEŞMESİ

  13.1. Taraflar arasında sözleşmeden kaynaklı ihtilaf vuku bulduğu takdirde, işbu ihtilafı karara bağlamak ve çözüme kavuşturmak için sadece ve münhasıran, (İl) Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri, (İl) Asliye Hukuk Mahkemeleri, (İl) Asliye Ticaret Mahkemeleri ile (İl) İcra Mahkemeleri ve (İl) İcra Daireleri yetkilidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklara Türk Hukuku uygulanır.

  14. DELİL SÖZLEŞMESİ

  14.1. Taraflar, aralarında çıkacak uyuşmazlıklarda Exnoremo’nun defter kayıtları ile fatura, e-posta taraflar arasında tutulan tutanak, makbuz, fiş, mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve elektronik data kayıtlarının, görüntü, telefon ve ses kayıtlarının, ödeme kaydı, ödeme verileri, Exnoremo’nun faks cihazlarınca üretilen faks mesajı çıktılarının v.b. veri, çıktı, data ve sair belgenin kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin H.M.K md.193. maddesi uyarınca yazılı kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

  14.2. İş Sahibi, delil sözleşmesi dahilinde kararlaştırılan yukarıda yer alan bilgi ve belgelerin Exnoremo tarafından paylaşılması ve bunun İş Sahibi’ne bildiriminin ulaşmasından itibaren 7(yedi) gün içinde işbu belgeye yahut bilgiye itiraz edebilir. Bu minvalde tüm hesap, kayıt, özet, defter, fatura, makbuz vb. Web Sitesi Hizmet ve Yazılım Sözleşmesi nezdinde yer alan tüm bilgi ve belgeler, talep edildiği takdirde, bir örneği ilgili ortaklık ile paylaşılır yahut bu belgelere erişim sağlanmasına izin verilir.

  14.3. İtiraz, tarafların üçüncü bağımsız bir denetim şirketiyle yapacakları ve giderlerinden hakkaniyet gerektirmediği sürece İş Sahibi’nin sorumlu olacağı sözleşme ile üçüncü bağımsız denetim firması çatısı altında atanacak bilirkişinin yapacağı araştırma sonucunda sonuçlanır. Bu bilirkişi raporuna karşı taraflar 3(üç)gün içinde tekrar itirazda bulunabilirler. Bu takdirde aynı veya farklı ortaklıkta yer alan ve en az üç kişinin bulunduğu bilirkişi komisyonuna mevzubahis belge, ilk bilirkişi raporuyla birlikte inceleme-denetleme-araştırma için tevdi edilir ve bilirkişi komisyonu bu itirazı da karara bağlar. İş Sahibi, sözleşmeden kaynaklı herhangi bir uyuşmazlık halinde açılacak davada işbu ikinci uzman komisyonundan başka bir delil ile davalarındaki iddiaları ve vakaları ispat edemezler. İkinci uzman komisyonu raporuna karşı dava açılması ve ikinci uzman komisyonu raporunun hukuka aykırılığının tespiti halinde ise ilgili davada artık genel ispat kuralları uygulanır.

  15. DİĞER ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  15.1. İşbu sözleşme, tarafların sözleşme kurulduğu tarihteki iradeleri esas alarak yorumlanır.

  15.2. İşbu sözleşmenin herhangi bir sebepten tamamen veya kısmen imkansızlaşması, özellikle tazminat borcunun yahut sair mali yükümlülüklerin veya rücu hakkının kullanılmasının imkansızlaşmasına yorulamaz. Sözleşmenin imkansızlaştığı hallerde taraflar yeni şartlara göre Web Sitesi Hizmet ve Yazılım Sözleşmesini kuracaklar ve bu sözleşmenin yürürlüğe girmesini sağlayacaklardır.

  15.3. Taraflardan herhangi birinin bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını kullanmaması, kullanılmayan haktan veya diğer haklardan feragat olarak yorumlanmayacaktır.

  15.4. İşbu sözleşmenin belirli bir hükmünün veya bir kısmının geçersiz olması, diğer bölümlerinin de geçersiz olacağı veya tarafların işbu sözleşmede yer alan hak ve borçlarından feragat ettiği veya bu borçlarından kurtuldukları şeklinde yorumlanamaz. Taraflar, sözleşmenin kurulduğu tarihte karşılıklı özgür irade ile esaslı hata haline mahal vermeksizin işbu sözleşmeyi kurmuşlardır.

  15.5 İşbu sözleşmede kararlaştırılan haklardan birisinden veya bir kısmından feragat edilmiş olması, diğer haklardan da feragat edildiği anlamına gelmez.

  15.6. Bu Sözleşme'nin bir veya daha fazla hükmünün uygulanması, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hukuka aykırı olduğu takdirde, Taraflar kanuni açıdan kabul edilebilecek ve Sözleşme'nin söz konusu hükmüne mümkün olduğu kadar yakın hükümler getiren alternatif düzenlemeler yapabilmek amacıyla iyiniyet çerçevesinde gerekli teşebbüslerde bulunacaklardır.

  16. YÜRÜRLÜK

  16.1. İşbu sözleşme 16 maddeden müteşekkil olup bir nüshası mail yolu ile teslim edilir. Bu sözleşme, kabul sirkülerine veya kabul yetkisine ve husumet ehliyetiyle fiil ehliyetine sahip yahut ticari temsilci sıfatını ya da tacir sıfatını haiz kişiler tarafından kabul edilmiş ve işbu aynı tarihinde yürürlüğe girmiştir.